نویسنده:

کتاب کوچک آداب معاشرت (نزاکت)


                  

معرفی کتاب

سنت‌های اجتماعی، مبتنی بر ادب، مهربانی و بخشندگی، به شکل آداب معاشرت به ما منتقل شده است. انسان‌ها هم‌چنان که از تغییرات دوران و شیوه‌ی رفتار در اجتماعات پویا استقبال می‌کنند باید به این هنجارهای ارزشمند اجتماعی، یعنی آداب معاشرت توجه کافی داشته باشند، زیرا دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و با نزاکت بودن در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد. حتی مردمان موفق و با تجربه نیز می‌دانند که به این اطلاعات و توصیه‌های اجتماعی در زمینه‌ی آداب معاشرت نیازمندند هم‌چنین هوش رفتاری نزد همه ارزشمند است و به انسان جذابیت و آراستگی می‌بخشد. به همین دلیل نگارنده در کتابچه‌ی حاضر چگونگی نزاکت در خانه، آداب غذا خوردن، آداب معاشرت در محل کار، آداب معاشرت در مناسبت‌ها، حرف‌های مناسب، وقار در شیوه‌ی رفتار، مراودات، بازی و مسافرت را توضیح داده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

سنت‌های اجتماعی، مبتنی بر ادب، مهربانی و بخشندگی، به شکل آداب معاشرت به ما منتقل شده است. انسان‌ها هم‌چنان که از تغییرات دوران و شیوه‌ی رفتار در اجتماعات پویا استقبال می‌کنند باید به این هنجارهای ارزشمند اجتماعی، یعنی آداب معاشرت توجه کافی داشته باشند، زیرا دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و با نزاکت بودن در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد. حتی مردمان موفق و با تجربه نیز می‌دانند که به این اطلاعات و توصیه‌های اجتماعی در زمینه‌ی آداب معاشرت نیازمندند هم‌چنین هوش رفتاری نزد همه ارزشمند است و به انسان جذابیت و آراستگی می‌بخشد. به همین دلیل نگارنده در کتابچه‌ی حاضر چگونگی نزاکت در خانه، آداب غذا خوردن، آداب معاشرت در محل کار، آداب معاشرت در مناسبت‌ها، حرف‌های مناسب، وقار در شیوه‌ی رفتار، مراودات، بازی و مسافرت را توضیح داده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها