نویسنده:

چشمان جادویی تو


                  

معرفی کتاب

نگارنده در مجموعة حاضر، دل‌نوشته‌های خود را در قالب نثر فارسی دربارة موضوعات مختلف و تحت عناوینی چون: نامه‌ای به خدا، مرا ببخش، نایاب‌ترین مخلوق، چشم آهویی، من شاپرکم، سیاهی شب، و چشمان جادویی تو عرضه کرده است. برای نمونه در یکی از قطعات می‌خوانیم: «... کجایی که دلم بیش از پیش مشتاق دیدار است و غریبانه تو را به سوی خویش می‌خواند؟ دلی که همة آرزوهایش را با تو تمام می‌بیند. نازنین نگارم! برای چشمان چو دریای تو می‌نگارم که آسمان بارانی چشمانم را به نم عشق در سراپردة بی‌زبانی‌ها فراخواند و مرا در سرزمین دلتنگی‌ها به تنهایی سپرد...».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

نگارنده در مجموعة حاضر، دل‌نوشته‌های خود را در قالب نثر فارسی دربارة موضوعات مختلف و تحت عناوینی چون: نامه‌ای به خدا، مرا ببخش، نایاب‌ترین مخلوق، چشم آهویی، من شاپرکم، سیاهی شب، و چشمان جادویی تو عرضه کرده است. برای نمونه در یکی از قطعات می‌خوانیم: «... کجایی که دلم بیش از پیش مشتاق دیدار است و غریبانه تو را به سوی خویش می‌خواند؟ دلی که همة آرزوهایش را با تو تمام می‌بیند. نازنین نگارم! برای چشمان چو دریای تو می‌نگارم که آسمان بارانی چشمانم را به نم عشق در سراپردة بی‌زبانی‌ها فراخواند و مرا در سرزمین دلتنگی‌ها به تنهایی سپرد...».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها