معرفی کتاب

گفتارهایی در زمینه چرایی «عاشورا» و پیامدهای مهم این واقعه مهم تاریخی است. در کتاب حاضر ابعاد مختلف مذهبی، دینی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی واقعه عاشورا بیان شده و آثاری که این حرکت استشهادی «امام حسین»(ع) در زمان آن امام در فروپاشی حکومت اموی و در طول تاریخ داشته است، تبیین گردیده است. مقابله عاشورا با فرهنگ و حکومت اموی و جلوگیری از دشمنی آنان با خاندان پیامبر اسلام(ص) معنای زیبا بودن واقعه عاشورا از منظر زینب کبری(س)، ابعادی از اعجاز تربت امام حسین و شفابخشی آن، هشدارهایی در مورد غلو کردن درباره امام حسین و واقعه کربلا، سکوت علما و خواص در قبال عاشورا و پیامدهای آن و وظایف خواص در پاسداری از پیام عاشورا، شاعران اهل‎بیت و مساله عاشورا، مسوولیت هیات‎های مذهبی در قبال عاشورا و امام حسین، هشدارهای شهید مرتضی مطهری در قبال تحریفات عاشورا و فلسفه گریه بر امام حسین و بایسته‎های آن از محورهای اصلی گفتارهای مطرح شده در این کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

گفتارهایی در زمینه چرایی «عاشورا» و پیامدهای مهم این واقعه مهم تاریخی است. در کتاب حاضر ابعاد مختلف مذهبی، دینی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی واقعه عاشورا بیان شده و آثاری که این حرکت استشهادی «امام حسین»(ع) در زمان آن امام در فروپاشی حکومت اموی و در طول تاریخ داشته است، تبیین گردیده است. مقابله عاشورا با فرهنگ و حکومت اموی و جلوگیری از دشمنی آنان با خاندان پیامبر اسلام(ص) معنای زیبا بودن واقعه عاشورا از منظر زینب کبری(س)، ابعادی از اعجاز تربت امام حسین و شفابخشی آن، هشدارهایی در مورد غلو کردن درباره امام حسین و واقعه کربلا، سکوت علما و خواص در قبال عاشورا و پیامدهای آن و وظایف خواص در پاسداری از پیام عاشورا، شاعران اهل‎بیت و مساله عاشورا، مسوولیت هیات‎های مذهبی در قبال عاشورا و امام حسین، هشدارهای شهید مرتضی مطهری در قبال تحریفات عاشورا و فلسفه گریه بر امام حسین و بایسته‎های آن از محورهای اصلی گفتارهای مطرح شده در این کتاب است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها