نویسنده:

پروانه‌ی خواب‌آلود! بیدار شو و برادر من باش...


                    

معرفی کتاب

هایکو شعری 17 هجایی و یکی از گونه‌های شعر ژاپنی است. این‌ گونة شعری شامل یک فصل واژه (Kigo) و سکوت واژه (Kireji) است. سکوت از ملزومات هایکو است که بدان (کای رجی) می‌گویند. هایکو از یک یا دو بخش (دو تصویر) تشکیل می‌شود که هایکوهای یک تصویری ساده‌ترین نوع آنهاست. اما شاعران حرفه‌ای که گوشه چشمی نیز به ذن (zen) دارند، دو تصویر یا حداکثر سه تصویر در 17 هجا را نیز نقش می‌زنند. در کتابچة حاضر، نمونه‌ای از بهترین هایکوها از شاعرانی چون: آراکیدا نوری تاکه؛ سهراب سپهری، شاملو، کیوروکو، چی یو جو، تویوتاما تسونو، هوکو شی، جری کیل براید، و مهرانگیز رساپور (م. پگاه)، با ذکر سال تولد آنها آورده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

هایکو شعری 17 هجایی و یکی از گونه‌های شعر ژاپنی است. این‌ گونة شعری شامل یک فصل واژه (Kigo) و سکوت واژه (Kireji) است. سکوت از ملزومات هایکو است که بدان (کای رجی) می‌گویند. هایکو از یک یا دو بخش (دو تصویر) تشکیل می‌شود که هایکوهای یک تصویری ساده‌ترین نوع آنهاست. اما شاعران حرفه‌ای که گوشه چشمی نیز به ذن (zen) دارند، دو تصویر یا حداکثر سه تصویر در 17 هجا را نیز نقش می‌زنند. در کتابچة حاضر، نمونه‌ای از بهترین هایکوها از شاعرانی چون: آراکیدا نوری تاکه؛ سهراب سپهری، شاملو، کیوروکو، چی یو جو، تویوتاما تسونو، هوکو شی، جری کیل براید، و مهرانگیز رساپور (م. پگاه)، با ذکر سال تولد آنها آورده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها