نویسنده:

هنر گفتگو و مذاکره


                  

معرفی کتاب

بیان راه‌کارهایی برای رسیدن به موفقیت در گفتگو و ارتباط با دیگران و عوامل موثر در مذاکره با آنان است. در این نوشتار قواعد منطقی وعملی گفتگو و مدیریت کردن انواع مذاکرات و ورود سازنده در انواع اجتماعات بیان شده است. نگارنده سعی دارد ساختار سازنده‌ای از فرایند یک گفتگوی ساده و منطقی ارایه نموده و راه‌کارهای فهم متقابل و ایجاد حسن نیت و همکاری به همراه احترام متقابل در یک گفتگو را مورد شرح و بررسی قرار دهد. وی نحوه مدیریت روانی مذاکرات مانند تسلط بر هیجانات، داشتن انرژی مثبت، احترام متقابل به دیگران و جلب اعتماد آنان، اعتماد به نفس، انعطاف و خلاقیت به خرج دادن و شناسایی انگیزه‌های طرف مقابل را بیان کرده و معتقد است که برای داشتن مذاکراتی موفق با دیگران با با دیدی مثبت و جدید به مسایل نگریست و اولویت‌ها را مورد توجه قرار داد تا بتوان با دیگران گفتگو و رابطه‌ای سازنده داشت و با آنها به مذاکره پرداخت.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

بیان راه‌کارهایی برای رسیدن به موفقیت در گفتگو و ارتباط با دیگران و عوامل موثر در مذاکره با آنان است. در این نوشتار قواعد منطقی وعملی گفتگو و مدیریت کردن انواع مذاکرات و ورود سازنده در انواع اجتماعات بیان شده است. نگارنده سعی دارد ساختار سازنده‌ای از فرایند یک گفتگوی ساده و منطقی ارایه نموده و راه‌کارهای فهم متقابل و ایجاد حسن نیت و همکاری به همراه احترام متقابل در یک گفتگو را مورد شرح و بررسی قرار دهد. وی نحوه مدیریت روانی مذاکرات مانند تسلط بر هیجانات، داشتن انرژی مثبت، احترام متقابل به دیگران و جلب اعتماد آنان، اعتماد به نفس، انعطاف و خلاقیت به خرج دادن و شناسایی انگیزه‌های طرف مقابل را بیان کرده و معتقد است که برای داشتن مذاکراتی موفق با دیگران با با دیدی مثبت و جدید به مسایل نگریست و اولویت‌ها را مورد توجه قرار داد تا بتوان با دیگران گفتگو و رابطه‌ای سازنده داشت و با آنها به مذاکره پرداخت.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها