نویسنده:

هنر دانش‌آموزی


                  

معرفی کتاب

بیان راه‌کارهای تحصیل موفق دانش‌آموزان و توصیه‌هایی به والدین در این زمینه است. در این کتاب دستوراتی به دانش‌آموزان در مورد نحوه درس خواندن و پرهیز از تکرار در خواندن متون درسی ارایه شده است. نویسنده ابتدا کلیاتی درباره الفبای مدرسه رفتن و رابطه دانش‌آموزان با خانه و مدرسه و مدیریت کردن تحصیل مطرح کرده و سپس روابط انسانی در فضای دانش‌آموزی را مورد مطالعه قرار داده و به یک آسیب‌شناسی اجمالی در این زمینه پرداخته است. وی در ادامه به بیان ابعاد کلی موفقیت تحصیل پرداخته و موفقیت در تحصیل را لازمه یک برنامه‌ریزی صحیح و جامع در خانه و مدرسه دانسته و توصیه‌هایی در این زمینه به دانش‌آموزان، والدین آنها و معلمان نموده است. وی به نحوه برنامه‌ریزی در زمان امتحانات و مطالعه سریع و صحیح، خلاصه‌سازی درس¬ها و برخی از راه‌کارهای رایج در این زمینه را بررسی کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

بیان راه‌کارهای تحصیل موفق دانش‌آموزان و توصیه‌هایی به والدین در این زمینه است. در این کتاب دستوراتی به دانش‌آموزان در مورد نحوه درس خواندن و پرهیز از تکرار در خواندن متون درسی ارایه شده است. نویسنده ابتدا کلیاتی درباره الفبای مدرسه رفتن و رابطه دانش‌آموزان با خانه و مدرسه و مدیریت کردن تحصیل مطرح کرده و سپس روابط انسانی در فضای دانش‌آموزی را مورد مطالعه قرار داده و به یک آسیب‌شناسی اجمالی در این زمینه پرداخته است. وی در ادامه به بیان ابعاد کلی موفقیت تحصیل پرداخته و موفقیت در تحصیل را لازمه یک برنامه‌ریزی صحیح و جامع در خانه و مدرسه دانسته و توصیه‌هایی در این زمینه به دانش‌آموزان، والدین آنها و معلمان نموده است. وی به نحوه برنامه‌ریزی در زمان امتحانات و مطالعه سریع و صحیح، خلاصه‌سازی درس¬ها و برخی از راه‌کارهای رایج در این زمینه را بررسی کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها