نویسنده:

هنر بحث و مناظره


                  

معرفی کتاب

بیان راه‌کارها و جملات کلیدی در اقناع مخاطب و مناظره و گفتگوی علمی با دیگران است. در این نوشتار به بررسی سازماندهی کلام و شیوه بحث و مناظره با دیگران پرداخته شده و قواعد گفتگوی علمی و متقاعد کردن دیگران در مناظره بیان گردیده است. در همین زمینه نویسنده به حق دادن به دیگران، اطمینان دادن به آنان، طرح احتمالات، اهمیت دادن و احترام به طرف مناظره، ، تأثیرگذاری کلامی، ترغیب و تشویق دیگران، تغییر دادن دیدگاه¬های مخاطب و برخی دیگر از قوانین مناظره اشاره کرده و راه‌کارهای سازماندهی تفکر و مغلوب‌سازی مخاطب در گفتگوی علمی و مناظره در قالب یک ارتباط محترمانه کلامی را بررسی نموده است. وی نکات ظریفی را که باید در کلام رعایت نمود و همچنین استخوان¬بندی گفتار و مهندسی آن و ساماندهی ساختمان مناظره را تبیین نموده و تمریناتی در این زمینه به خوانندگان ارایه کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

بیان راه‌کارها و جملات کلیدی در اقناع مخاطب و مناظره و گفتگوی علمی با دیگران است. در این نوشتار به بررسی سازماندهی کلام و شیوه بحث و مناظره با دیگران پرداخته شده و قواعد گفتگوی علمی و متقاعد کردن دیگران در مناظره بیان گردیده است. در همین زمینه نویسنده به حق دادن به دیگران، اطمینان دادن به آنان، طرح احتمالات، اهمیت دادن و احترام به طرف مناظره، ، تأثیرگذاری کلامی، ترغیب و تشویق دیگران، تغییر دادن دیدگاه¬های مخاطب و برخی دیگر از قوانین مناظره اشاره کرده و راه‌کارهای سازماندهی تفکر و مغلوب‌سازی مخاطب در گفتگوی علمی و مناظره در قالب یک ارتباط محترمانه کلامی را بررسی نموده است. وی نکات ظریفی را که باید در کلام رعایت نمود و همچنین استخوان¬بندی گفتار و مهندسی آن و ساماندهی ساختمان مناظره را تبیین نموده و تمریناتی در این زمینه به خوانندگان ارایه کرده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها