هنرمندان کاشان


                  

معرفی کتاب

در این مختصر اشاره‏ای به هنرهای سنتی و صنایع دستی کاشان و آثار و نمونه‏های زیادی از این صنایع انجام گرفته و شرح حال هنرمندان و صنعتکاران این خطه آمده است. هنرها و فنون معرفی شده شامل: آجرکاری، گچبری، خوشنویسی، سفالکاری و کاشی، مسگری، نقشه‏کشی قالی، مخمل‏بافی، زری‏بافی، قالی‏بافی و زیلوبافی می‏باشد. شرح حال هنرمندان از متون کهن و معاصر گردآوری شده است. اکثر این هنرمندان متعلق به عصر قاجاریه و صفویه هستند. مؤلف سعی می‏کند حوادث زندگی و آثار هنری و سبک و روش هر کدام را توضیح دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این مختصر اشاره‏ای به هنرهای سنتی و صنایع دستی کاشان و آثار و نمونه‏های زیادی از این صنایع انجام گرفته و شرح حال هنرمندان و صنعتکاران این خطه آمده است. هنرها و فنون معرفی شده شامل: آجرکاری، گچبری، خوشنویسی، سفالکاری و کاشی، مسگری، نقشه‏کشی قالی، مخمل‏بافی، زری‏بافی، قالی‏بافی و زیلوبافی می‏باشد. شرح حال هنرمندان از متون کهن و معاصر گردآوری شده است. اکثر این هنرمندان متعلق به عصر قاجاریه و صفویه هستند. مؤلف سعی می‏کند حوادث زندگی و آثار هنری و سبک و روش هر کدام را توضیح دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها