نویسنده:

نگاه به یهود و نگاه یهود


                    

معرفی کتاب

تاریخچه‏ای از رفتارها، عملکردها و سرنوشت قوم بنی اسرائیل براساس منابع اسلامی مخصوصاً آیات قرآن کریم پیرامون قوم یهود در این کتاب ارائه شده و مجموعه‏ای از باورها، اعمال ضداخلاقی آنها توضیح داده شده است. در بررسی اعمال یهود قبل از بعثت پیامبر (ص) به نژادپرستی یهودیان، پیمان‏شکنی، سنگدلی و کشتن انبیاء و محرومیت آنها از هدایت الهی پرداخته شده سپس رفتار آنها در عصر پیامبر ذیل کارهایی مانند حمایت از مشرکان، جنگ روانی، کارشکنی، نسبت دادن فقر به خدا، انکار نبوت و معاد و انحراف از اصل توحید توصیف شده و سیره پیامبر در برخورد با یهودیان بررسی گردیده و دلایل مخالفت پیامبر با اعمال ضدانسانی یهود توضیح داده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

تاریخچه‏ای از رفتارها، عملکردها و سرنوشت قوم بنی اسرائیل براساس منابع اسلامی مخصوصاً آیات قرآن کریم پیرامون قوم یهود در این کتاب ارائه شده و مجموعه‏ای از باورها، اعمال ضداخلاقی آنها توضیح داده شده است. در بررسی اعمال یهود قبل از بعثت پیامبر (ص) به نژادپرستی یهودیان، پیمان‏شکنی، سنگدلی و کشتن انبیاء و محرومیت آنها از هدایت الهی پرداخته شده سپس رفتار آنها در عصر پیامبر ذیل کارهایی مانند حمایت از مشرکان، جنگ روانی، کارشکنی، نسبت دادن فقر به خدا، انکار نبوت و معاد و انحراف از اصل توحید توصیف شده و سیره پیامبر در برخورد با یهودیان بررسی گردیده و دلایل مخالفت پیامبر با اعمال ضدانسانی یهود توضیح داده شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها