نویسنده:

نماز در قرآن


                  

معرفی کتاب

هدف این نوشتار این است که به طور نظری ارزش و اهمیت نماز را آشکار سازد. این کتاب شامل هفت فصل است. در فصل اول جایگاه نماز مشخص شده است تا مخاطب ضرورت نمازگزاری را از این رهگذر به دست آورد. در فصل دوم مهمترین و نخستین عامل برپاداشتن نماز یعنی خانواده مدّنظر قرار گرفته. فصل سوم با عنوان فلسفه نماز گفتنی‏ها درباره ضرورت نمازگزاری را بیان کرده پس از آشنایی با فلسفه نماز گام مهم بعدی دانستن پیش‏نیازهای نماز است که فصل چهارم کتاب عهده‏دار بیان آنهاست. فصل پنجم هم احکام نماز در قرآن، انواع، مقدمات و محتوای آن را مورد بررسی قرار می‏دهد هم و به لحاظ فکری و عملی نیازهای نماز را یادآور می‏شود. در فصل ششم رابطه نماز و فرهنگ بیان می‏شود و با بررسی کوتاه مفاهیم نماز، نقش آن را در اعتلای فرهنگی مشخص می‏گردد. در آخرین فصل نیز نقش نماز در ایجاد پایداری در نمازگزار در صحنه‏های گوناگون زندگی روشن می‏شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

هدف این نوشتار این است که به طور نظری ارزش و اهمیت نماز را آشکار سازد. این کتاب شامل هفت فصل است. در فصل اول جایگاه نماز مشخص شده است تا مخاطب ضرورت نمازگزاری را از این رهگذر به دست آورد. در فصل دوم مهمترین و نخستین عامل برپاداشتن نماز یعنی خانواده مدّنظر قرار گرفته. فصل سوم با عنوان فلسفه نماز گفتنی‏ها درباره ضرورت نمازگزاری را بیان کرده پس از آشنایی با فلسفه نماز گام مهم بعدی دانستن پیش‏نیازهای نماز است که فصل چهارم کتاب عهده‏دار بیان آنهاست. فصل پنجم هم احکام نماز در قرآن، انواع، مقدمات و محتوای آن را مورد بررسی قرار می‏دهد هم و به لحاظ فکری و عملی نیازهای نماز را یادآور می‏شود. در فصل ششم رابطه نماز و فرهنگ بیان می‏شود و با بررسی کوتاه مفاهیم نماز، نقش آن را در اعتلای فرهنگی مشخص می‏گردد. در آخرین فصل نیز نقش نماز در ایجاد پایداری در نمازگزار در صحنه‏های گوناگون زندگی روشن می‏شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها