نویسنده:

ندانسته قضاوت نکنیم


                    

معرفی کتاب

زندگی و پیشرفت‌ انسان‌ها به قضاوت‌هایشان از افراد و محیط اطراف بستگی دارد و قضاوت پایه‌ی اصلی تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌ها در زندگی است. بدون قضاوت صحیح نمی‌توان ارتباط صحیحی با دیگران و محیط پیرامون برقرار کرد. انسان‌ها در زندگی، پیوسته درباره‌ی دیگران قضاوت می‌کنند. برخی از قضاوت‌ها پس از اندیشیدن رخ می‌دهند، ولی بسیاری دیگر از قضاوت‌ها از روی مسامحه و بدون فکر قبلی هستند. این قضاوت‌ها بخشی از کارهای روزمره‌ی انسان‌ها است و آن‌قدر رایج شده‌اند که عملی طبیعی به نظر می‌آیند. نگارنده در کتاب حاضر با بیان برخی نمونه‌ها، راه و روش قضاوت صحیح همراه با دیدی درست را نشان می‌دهد و به افراد می‌آموزد که چگونه برتری‌جویی‌ها، بدخواهی‌ها، نگاه‌های منتقدانه و تحقیرآمیز می‌توان به قضاوت‌های نادرست منجر شوند. او علل، عوامل و پیامدهای قضاوت‌های نادرست و شرایط مقابله با آن‌ها را بیان می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

زندگی و پیشرفت‌ انسان‌ها به قضاوت‌هایشان از افراد و محیط اطراف بستگی دارد و قضاوت پایه‌ی اصلی تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌ها در زندگی است. بدون قضاوت صحیح نمی‌توان ارتباط صحیحی با دیگران و محیط پیرامون برقرار کرد. انسان‌ها در زندگی، پیوسته درباره‌ی دیگران قضاوت می‌کنند. برخی از قضاوت‌ها پس از اندیشیدن رخ می‌دهند، ولی بسیاری دیگر از قضاوت‌ها از روی مسامحه و بدون فکر قبلی هستند. این قضاوت‌ها بخشی از کارهای روزمره‌ی انسان‌ها است و آن‌قدر رایج شده‌اند که عملی طبیعی به نظر می‌آیند. نگارنده در کتاب حاضر با بیان برخی نمونه‌ها، راه و روش قضاوت صحیح همراه با دیدی درست را نشان می‌دهد و به افراد می‌آموزد که چگونه برتری‌جویی‌ها، بدخواهی‌ها، نگاه‌های منتقدانه و تحقیرآمیز می‌توان به قضاوت‌های نادرست منجر شوند. او علل، عوامل و پیامدهای قضاوت‌های نادرست و شرایط مقابله با آن‌ها را بیان می‌کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها