نویسنده:

مقدمه‌ای بر بیماری مزمن انسدادی ریه


                  

معرفی کتاب

تحقیقی در مورد بیماری‏های مزمن ریوی و مراقبت و پیشگیری از این نوع بیماری است. در این پژوهش به نیازهای بیماران مزمن از لحاظ جسمی و روحی اشاره کرده و منابع قدرت در پیشگیری از بیماری‏های مزمن مانند برونشیت مزمن و درمان و ایمن‏سازی این نوع بیماران و تشخیص این بیماری‏ها را بررسی کرده است. آنگاه به کیفیت زندگی در بیماری مزمن انسدادی ریه اشاره کرده و ارتباط کیفیت زندگی با پرستاری را در بیماران ریوی، خود مراقبتی در بیماری‏های مزمن انسدادی ریه و وضعیت بالینی این نوع بیماران بیان گردیده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

تحقیقی در مورد بیماری‏های مزمن ریوی و مراقبت و پیشگیری از این نوع بیماری است. در این پژوهش به نیازهای بیماران مزمن از لحاظ جسمی و روحی اشاره کرده و منابع قدرت در پیشگیری از بیماری‏های مزمن مانند برونشیت مزمن و درمان و ایمن‏سازی این نوع بیماران و تشخیص این بیماری‏ها را بررسی کرده است. آنگاه به کیفیت زندگی در بیماری مزمن انسدادی ریه اشاره کرده و ارتباط کیفیت زندگی با پرستاری را در بیماران ریوی، خود مراقبتی در بیماری‏های مزمن انسدادی ریه و وضعیت بالینی این نوع بیماران بیان گردیده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها