معرفی کتاب

یک بت گران‌بها چهار قرن پیش در جنگل‌های پرو مخفی بود. این بت از نظر اینکاها، نماد غایی روح‌شان است و اینک "ویلیام ریس" ـ که در استخدام ارتش آمریکاست ـ مامور کشف رمز نشانه‌های دست‌یابی به محل آن بت است. از دیدگاه ریس، این بت نماد غایی مکاشفات یوحناست. بت که از سنگ کم‌یابی تراشیده شده، در خود عناصری دارد که از هر بمب هسته‌ای مخرب‌تر است؛ یک نابودکننده‌ی بالقوه‌ی این سیاره و چنان‌چه در دست‌های فاقد صلاحیتی قرار گیرد می‌تواند به معنای انقراض نسل بشر باشد و هرکس که صاحب آن شود، صاحب قدرت غیرقابل سنجش و وابسته به تحولات عظیم خدایان خواهد شد. گروه ریس اکنون به دامنه‌ی تپه‌های آند رسیده‌اند. آن‌ها به زودی درمی‌یابند که نفوذ کردن به معبد آن بت، نقض اولین قانون بقاست. زیرا بعضی از گنجینه‌ها باید مدفون بمانند و نیروهایی وجود دارند که برای مدفون نگه داشتن آن‌ها آماده‌ی کشتار هستند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

یک بت گران‌بها چهار قرن پیش در جنگل‌های پرو مخفی بود. این بت از نظر اینکاها، نماد غایی روح‌شان است و اینک "ویلیام ریس" ـ که در استخدام ارتش آمریکاست ـ مامور کشف رمز نشانه‌های دست‌یابی به محل آن بت است. از دیدگاه ریس، این بت نماد غایی مکاشفات یوحناست. بت که از سنگ کم‌یابی تراشیده شده، در خود عناصری دارد که از هر بمب هسته‌ای مخرب‌تر است؛ یک نابودکننده‌ی بالقوه‌ی این سیاره و چنان‌چه در دست‌های فاقد صلاحیتی قرار گیرد می‌تواند به معنای انقراض نسل بشر باشد و هرکس که صاحب آن شود، صاحب قدرت غیرقابل سنجش و وابسته به تحولات عظیم خدایان خواهد شد. گروه ریس اکنون به دامنه‌ی تپه‌های آند رسیده‌اند. آن‌ها به زودی درمی‌یابند که نفوذ کردن به معبد آن بت، نقض اولین قانون بقاست. زیرا بعضی از گنجینه‌ها باید مدفون بمانند و نیروهایی وجود دارند که برای مدفون نگه داشتن آن‌ها آماده‌ی کشتار هستند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها