نویسنده:

مبادی فقه و اصول (رشته الهیات)


                  

معرفی کتاب

مباحثی تحلیلی و مختصر از مسائل و مبادی علم فقه و اصول است که با هدف آموزش در دانشگاهها تهیه شده است. کتاب در 4 گفتار سامان یافته. در گفتار اول تعریف و مشخصات این دو علم و رابطه آنها ارائه شده سپس کلیاتی از مباحث الفاظ، دلالت وضعی، انواع وضع، اصول لفظیه، اوامر و نواهی و مفاهیم با ذکر مثالها و شواهد کاربردی ارائه شده است. گفتار سوم به بررسی تفاوت اماره و اصل و اقسام ادله اختصاص دارد و در این مبحث مثالها و تعاریفی از ادله اجتهادی و ادله فقاهتی، قیاس و دیگر ادله صورت گرفته است. در گفتار چهارم از اهمیت این مبادی در استنباط احکام و نحوه رسیدن به حکم شرعی و نیز اجتهاد و تقلید بحث شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مباحثی تحلیلی و مختصر از مسائل و مبادی علم فقه و اصول است که با هدف آموزش در دانشگاهها تهیه شده است. کتاب در 4 گفتار سامان یافته. در گفتار اول تعریف و مشخصات این دو علم و رابطه آنها ارائه شده سپس کلیاتی از مباحث الفاظ، دلالت وضعی، انواع وضع، اصول لفظیه، اوامر و نواهی و مفاهیم با ذکر مثالها و شواهد کاربردی ارائه شده است. گفتار سوم به بررسی تفاوت اماره و اصل و اقسام ادله اختصاص دارد و در این مبحث مثالها و تعاریفی از ادله اجتهادی و ادله فقاهتی، قیاس و دیگر ادله صورت گرفته است. در گفتار چهارم از اهمیت این مبادی در استنباط احکام و نحوه رسیدن به حکم شرعی و نیز اجتهاد و تقلید بحث شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها