معرفی کتاب

تصحیح و متن کتاب طب بوعلی سینا و ترجمه آن است. این کتاب که با ژرف‏اندیشی ابن سینا سامان یافته حاوی ابواب نظری و عملی طب طبیعی است. کتاب پنج باب دارد با عناوین زیر باب اول در مبانی و کلیات طب، باب دوم داروهای ساده (مفردات)، باب سوم بیماری‏های جزیی که در هر یک از اعضا و اندام بدن رخ می‏دهد، باب چهارم در بیماری‏های عمومی که به عضوی خاص اختصاص ندارد و باب پنجم در داروسازی که با عنوان قرابادین معروف است. علاوه بر تصحیح متن براساس نسخ مختلف تلاش شده عبارات به طور صحیحی اعراب‏گذاری و ترجمه روان و امروزین شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

تصحیح و متن کتاب طب بوعلی سینا و ترجمه آن است. این کتاب که با ژرف‏اندیشی ابن سینا سامان یافته حاوی ابواب نظری و عملی طب طبیعی است. کتاب پنج باب دارد با عناوین زیر باب اول در مبانی و کلیات طب، باب دوم داروهای ساده (مفردات)، باب سوم بیماری‏های جزیی که در هر یک از اعضا و اندام بدن رخ می‏دهد، باب چهارم در بیماری‏های عمومی که به عضوی خاص اختصاص ندارد و باب پنجم در داروسازی که با عنوان قرابادین معروف است. علاوه بر تصحیح متن براساس نسخ مختلف تلاش شده عبارات به طور صحیحی اعراب‏گذاری و ترجمه روان و امروزین شود.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها