نویسنده:

عربی در سه گام


                  

معرفی کتاب

این اثر آموزشی به منظور آشناساختن دانش‏آموزان با قواعد, فنون و مسائل دستور زبان عربی سامان یافته است. به اختصار مجموعه‏ای از قواعد و ساختارهای صرفی و نحوی افعال, اسم‏ها و حروف و نحوه تجزیه و ترکیب جملات و عبارات عربی توضیح داده شده و شواهد و تست‏های آموزشی مختصری در نظر گرفته شده است. این تست‏ها راهنمایی است برای یادگیری و مرور قواعد و فنون متن کتاب.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این اثر آموزشی به منظور آشناساختن دانش‏آموزان با قواعد, فنون و مسائل دستور زبان عربی سامان یافته است. به اختصار مجموعه‏ای از قواعد و ساختارهای صرفی و نحوی افعال, اسم‏ها و حروف و نحوه تجزیه و ترکیب جملات و عبارات عربی توضیح داده شده و شواهد و تست‏های آموزشی مختصری در نظر گرفته شده است. این تست‏ها راهنمایی است برای یادگیری و مرور قواعد و فنون متن کتاب.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها