معرفی کتاب

گزارشی از آداب و رسوم و روشهای مختلف عزاداری و سوگواری امام حسین (ع) در میان اقوام و مذاهب اسلامی است. ابتدا از اهمیت و نقش تربیتی و اجتماعی عزاداری و شناخت ویژگی‏های عزاداری مثبت و اسلامی سخن رفته است. روضه‏خوانی، نوحه‏گری، پرده‏خوانی، شبیه‏خوانی روشهای مختلف عزاداری را تشکیل می‏دهد. در ادامه دیدگاههای تعدادی از متفکران اسلامی مانند سیدمحسن حکیم، سیدهبةالله شهرستانی و جواد مغنیه پیرامون آفات و انحرافات عزاداریها بیان و از ضرورت تحریف‏زدایی از عاشورا و عزاداری سخن رفته و سپس ابزار و آلات موسیقی در عزاداری، عزاداری و سنتهای آن و احکام عزادرای از دیدگاه شرع اسلامی بیان شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

گزارشی از آداب و رسوم و روشهای مختلف عزاداری و سوگواری امام حسین (ع) در میان اقوام و مذاهب اسلامی است. ابتدا از اهمیت و نقش تربیتی و اجتماعی عزاداری و شناخت ویژگی‏های عزاداری مثبت و اسلامی سخن رفته است. روضه‏خوانی، نوحه‏گری، پرده‏خوانی، شبیه‏خوانی روشهای مختلف عزاداری را تشکیل می‏دهد. در ادامه دیدگاههای تعدادی از متفکران اسلامی مانند سیدمحسن حکیم، سیدهبةالله شهرستانی و جواد مغنیه پیرامون آفات و انحرافات عزاداریها بیان و از ضرورت تحریف‏زدایی از عاشورا و عزاداری سخن رفته و سپس ابزار و آلات موسیقی در عزاداری، عزاداری و سنتهای آن و احکام عزادرای از دیدگاه شرع اسلامی بیان شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها