نویسنده:

شناختنامه رابیندرانات تاگور


                  

معرفی کتاب

رابیندارانات تاگور، (1861-1941م) در طیف گسترة هنری، در مقام شاعر، نقاش، و موسیقی‌دان، و در تمامی وجوه شخصیت خود در مسیر حقیقت حرکت می‌کند. از این رو تجربه‌های شعری، دینی، آموزشی و اجتماعی تاگور همگی حاکی از باور بر این جویندگی است. آرمان‌های معنوی در نظم و نثر تاگور مظهر حقایق فلسفة هندو است. این کتاب شامل مجموعه‌ای از مقالات است که در آن سعی شده تا تمامی جوانب زندگی ادبی، هنری و فلسفی تاگور مورد بررسی قرار گیرد. عنوان‌های برخی از مقالات عبارت‌اند از: تبار و اندیشة تاگور؛ پیام فلسفی تاگور؛ نگاه دوگانة تاگور به فلسفة هنر؛ بررسی وصیت‌نامة تاگور؛ 22 شعر از رابیندرانات تاگور؛ سیری در گیتانجالی؛ تفکر شاعری تاگور؛ تاگور و جایزة نوبل ادبی 1913؛ دیدار شاعر هنری با کشیش انگلیسی؛ بررسی داستان‌های کوتاه تاگور؛ نامة رومن رولان به تاگور؛ و تاگور، نقاش هندی و تجدد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

رابیندارانات تاگور، (1861-1941م) در طیف گسترة هنری، در مقام شاعر، نقاش، و موسیقی‌دان، و در تمامی وجوه شخصیت خود در مسیر حقیقت حرکت می‌کند. از این رو تجربه‌های شعری، دینی، آموزشی و اجتماعی تاگور همگی حاکی از باور بر این جویندگی است. آرمان‌های معنوی در نظم و نثر تاگور مظهر حقایق فلسفة هندو است. این کتاب شامل مجموعه‌ای از مقالات است که در آن سعی شده تا تمامی جوانب زندگی ادبی، هنری و فلسفی تاگور مورد بررسی قرار گیرد. عنوان‌های برخی از مقالات عبارت‌اند از: تبار و اندیشة تاگور؛ پیام فلسفی تاگور؛ نگاه دوگانة تاگور به فلسفة هنر؛ بررسی وصیت‌نامة تاگور؛ 22 شعر از رابیندرانات تاگور؛ سیری در گیتانجالی؛ تفکر شاعری تاگور؛ تاگور و جایزة نوبل ادبی 1913؛ دیدار شاعر هنری با کشیش انگلیسی؛ بررسی داستان‌های کوتاه تاگور؛ نامة رومن رولان به تاگور؛ و تاگور، نقاش هندی و تجدد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها