نویسنده:

سیستم و ساختار فایل‌ها


                  

معرفی کتاب

در این کتاب خلاصه‏ای از درس ذخیره و بازیابی اطلاعات به همراه پرسش های تستی و حل تشریحی آنها به صورتی ساده در 7 فصل تنظیم شده است. عناوین این فصل ها که گویای گسترده موضوعی موردنظر نویسندگان است، عبارتند از: رسانه‏های ذخیره‏سازی، مفاهیم و تکنیک‏های سیستم فایل، ارزیابی پارامترهای یک رسانه‏های ذخیره‏سازی، ساختار مبنایی فایل‏ها، ساختارهای شاخص‏دار، ساختار مستقیم و ساختارهای ترکیبی. در هر مبحث با سؤال های مربوطه به صورتی مختصر به ذکر مثال ها و حل گزینه‏ها اقدام شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این کتاب خلاصه‏ای از درس ذخیره و بازیابی اطلاعات به همراه پرسش های تستی و حل تشریحی آنها به صورتی ساده در 7 فصل تنظیم شده است. عناوین این فصل ها که گویای گسترده موضوعی موردنظر نویسندگان است، عبارتند از: رسانه‏های ذخیره‏سازی، مفاهیم و تکنیک‏های سیستم فایل، ارزیابی پارامترهای یک رسانه‏های ذخیره‏سازی، ساختار مبنایی فایل‏ها، ساختارهای شاخص‏دار، ساختار مستقیم و ساختارهای ترکیبی. در هر مبحث با سؤال های مربوطه به صورتی مختصر به ذکر مثال ها و حل گزینه‏ها اقدام شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها