سروش موفقیت: روش مطالعه و برنامه‌ریزی برتر


                  

معرفی کتاب

روش‏ها و راهکارهای عملی و آسانی است درباره روان‏شناسی یادگیری و مطالعه. مطالب در 5 بخش سامان یافته. در بخش اول خصوصیات یک برنامه‏ریزی مناسب بیان شده و اصول آن معرفی گردیده سپس در بخش دوم خاصیت و وضعیت حافظه انسان و راههای به خاطر سپردن و علت فراموشی و نظام یادگیری بررسی شده و اصول و مقدمات مطالعه صحیح آموزش داده شده است. در بخش سوم تا پنجم از اهمیت تمرکز, سرعت, تست‏زنی و موفقیت در امتحان و عوامل مؤثر در یادگیری و حفظ مطالب بحث شده و در نهایت بر جایگاه تغذیه مناسب در یادگیری و مطالعه تأکید شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

روش‏ها و راهکارهای عملی و آسانی است درباره روان‏شناسی یادگیری و مطالعه. مطالب در 5 بخش سامان یافته. در بخش اول خصوصیات یک برنامه‏ریزی مناسب بیان شده و اصول آن معرفی گردیده سپس در بخش دوم خاصیت و وضعیت حافظه انسان و راههای به خاطر سپردن و علت فراموشی و نظام یادگیری بررسی شده و اصول و مقدمات مطالعه صحیح آموزش داده شده است. در بخش سوم تا پنجم از اهمیت تمرکز, سرعت, تست‏زنی و موفقیت در امتحان و عوامل مؤثر در یادگیری و حفظ مطالب بحث شده و در نهایت بر جایگاه تغذیه مناسب در یادگیری و مطالعه تأکید شده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها