نویسنده:

ساختارهای بنیادی زورخانه


                    

معرفی کتاب

آشنایی با «زورخانه»، تاریخچه آن و فرهنگ مربوط به آن است. در این نوشتار ابتدا مباحثی در مورد تاریخچه شکل‌گیری زورخانه و ورزش‌های زورخانه‌ای و سنتی در ایران مطرح شده سپس فرهنگ زورخانه، ساختمان زورخانه، ابزار زورخانه، عملیات زورخانه، کشتی پهلوانی و کیفیت آن، آداب زورخانه و ویژگی‌های زورخانه کارها و ورزشکاران سنتی بیان گردیده است. در ادامه نگارنده به تبیین داستان عالم فتوت و مردانگی و فرهنگ مربوط به جوانمردان و قلندران پرداخته و به توصیف وضعیت زورخانه و جمعیت زورخانه‌ای کاشان پرداخته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

آشنایی با «زورخانه»، تاریخچه آن و فرهنگ مربوط به آن است. در این نوشتار ابتدا مباحثی در مورد تاریخچه شکل‌گیری زورخانه و ورزش‌های زورخانه‌ای و سنتی در ایران مطرح شده سپس فرهنگ زورخانه، ساختمان زورخانه، ابزار زورخانه، عملیات زورخانه، کشتی پهلوانی و کیفیت آن، آداب زورخانه و ویژگی‌های زورخانه کارها و ورزشکاران سنتی بیان گردیده است. در ادامه نگارنده به تبیین داستان عالم فتوت و مردانگی و فرهنگ مربوط به جوانمردان و قلندران پرداخته و به توصیف وضعیت زورخانه و جمعیت زورخانه‌ای کاشان پرداخته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها