نویسنده:

دید و بازدید با خود


                    

معرفی کتاب

کتابچة حاضر، حاوی مقالات، داستان‌ها و مطالبی برگرفته از مجلات و نشریات معتبر اینترنتی دربارة خودشناسی و مباحث مرتبط با آن است. روان‌شناسی مثبت‌اندیشی و نقش آن در شاد بودن، معناگرایی در زندگی، هدفمند کردن توقعات در زندگی، نقش ارتباط اجتماعی در شاد بودن، راه‌های ایجاد انگیزه، قدرت مهربانی در رضایت‌بخشی از زندگی، راه‌های درمان بیماری شتاب‌زدگی، راه‌های درمان اضطراب و نقش آن در کاهش شادی و راه‌های رسیدن به تعادل عاطفی از مباحث اصلی کتاب است. کتابچه با تصاویری مرتبط با موضوعات ارائه شده همراه است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتابچة حاضر، حاوی مقالات، داستان‌ها و مطالبی برگرفته از مجلات و نشریات معتبر اینترنتی دربارة خودشناسی و مباحث مرتبط با آن است. روان‌شناسی مثبت‌اندیشی و نقش آن در شاد بودن، معناگرایی در زندگی، هدفمند کردن توقعات در زندگی، نقش ارتباط اجتماعی در شاد بودن، راه‌های ایجاد انگیزه، قدرت مهربانی در رضایت‌بخشی از زندگی، راه‌های درمان بیماری شتاب‌زدگی، راه‌های درمان اضطراب و نقش آن در کاهش شادی و راه‌های رسیدن به تعادل عاطفی از مباحث اصلی کتاب است. کتابچه با تصاویری مرتبط با موضوعات ارائه شده همراه است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها