جهت‌ها و حرکت‌ها: اندیشه اسلامی در تمدن جهانی


                  

معرفی کتاب

اندیشمندان و آموزگاران هر تمدنی نه به سبب شکل موثر و چشمگیر گفته‌های خود ماندگارند، چرا که همۀ آن‌ گفته‌ها به مرور زمان کهنه می‌شوند، بلکه به این علت که هنوز می‌توانند ما را متوجه حقیقتی بی‌پرده کنند که همه‌جا حضور دارد، ماندگار هستند. بنابراین کانون توجه نگارنده در کتاب حاضر، اشتغالات جدی و مسائل و درگیری‌های مکرر انسانی است: اموری که اندیشمندان می‌توانند حتی امروز نیز به روشن شدن آن کمک کنند. در واقع هدف نگارنده در کتاب نشان دادن راه‌کارهایی کلی، برگرفته از آثار چند متفکر مسلمان، برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی است که تمدن امروزی، بشریت را گرفتار آن کرده است. وی ابونصر فارابی را از هزار سال پیش، ابن عربی را از هشت قرن قبل و نورعلی الهی را از روزگار معاصر برای این منظور برگزیده و کوشیده است تا با استفاده از آراء و نظرات جهان شمول آنان، جهات مناسبی را که جوامع انسانی می‌توانند و باید انتخاب کنند تا به اهداف معنوی خود برسند، پیشنهاد کند. این اهداف عموما الهی و در جهت حقایق غایی است، زیرا چیزی که امروز جهان را به ورطۀ هلاک می‌کشاند، زوال اخلاقیات و معنویت است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

اندیشمندان و آموزگاران هر تمدنی نه به سبب شکل موثر و چشمگیر گفته‌های خود ماندگارند، چرا که همۀ آن‌ گفته‌ها به مرور زمان کهنه می‌شوند، بلکه به این علت که هنوز می‌توانند ما را متوجه حقیقتی بی‌پرده کنند که همه‌جا حضور دارد، ماندگار هستند. بنابراین کانون توجه نگارنده در کتاب حاضر، اشتغالات جدی و مسائل و درگیری‌های مکرر انسانی است: اموری که اندیشمندان می‌توانند حتی امروز نیز به روشن شدن آن کمک کنند. در واقع هدف نگارنده در کتاب نشان دادن راه‌کارهایی کلی، برگرفته از آثار چند متفکر مسلمان، برای رویارویی با مسائل و مشکلاتی است که تمدن امروزی، بشریت را گرفتار آن کرده است. وی ابونصر فارابی را از هزار سال پیش، ابن عربی را از هشت قرن قبل و نورعلی الهی را از روزگار معاصر برای این منظور برگزیده و کوشیده است تا با استفاده از آراء و نظرات جهان شمول آنان، جهات مناسبی را که جوامع انسانی می‌توانند و باید انتخاب کنند تا به اهداف معنوی خود برسند، پیشنهاد کند. این اهداف عموما الهی و در جهت حقایق غایی است، زیرا چیزی که امروز جهان را به ورطۀ هلاک می‌کشاند، زوال اخلاقیات و معنویت است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها