نویسنده:

جمعیت‌شناسی و تنظیم خانواده


                  

معرفی کتاب

کتاب حاضر که به عنوان درس عمومی برای مطالعه‌ی دانشجویان در دو بخش "جمعیت‌شناسی" و "تنظیم خانواده" تالیف شده، این مباحث را شامل می‌شود: کلیات جمعیت‌شناسی، سیر تحول جمعیت در جهان و ایران، ساختار جمعیت، سیاست‌های جمعیتی، مفاهیم و شاخص‌های جمعیتی، کلیات تنظیم خانواده، برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، ارزیابی انواع روش‌های تنظیم خانواده، ساختمان و عملکرد دستگاه تناسلی، و روش‌های پیشگیری از بارداری.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر که به عنوان درس عمومی برای مطالعه‌ی دانشجویان در دو بخش "جمعیت‌شناسی" و "تنظیم خانواده" تالیف شده، این مباحث را شامل می‌شود: کلیات جمعیت‌شناسی، سیر تحول جمعیت در جهان و ایران، ساختار جمعیت، سیاست‌های جمعیتی، مفاهیم و شاخص‌های جمعیتی، کلیات تنظیم خانواده، برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، ارزیابی انواع روش‌های تنظیم خانواده، ساختمان و عملکرد دستگاه تناسلی، و روش‌های پیشگیری از بارداری.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها