تجربه‌های گلخانه‌داری


                    

معرفی کتاب

آموزش برخی از نکات مهم در مورد «گلخانه»ها به دانشجویان، مهندسان، کشاورزان و باغداران است. در این نوشتار به بحث درباره ساختار گلخانه و سیستم‏های آبیاری و گرمایشی، استفاده از کود، سم و وجین و سایر امور مربوط به گلخانه‏داری پرداخته شده است. نگارنده به کیفیت دفع آفات نباتی اعم از محلول‏‏پاشی، ضدعفونی خاک و روش‏های بیولوژیک اشاره نموده و نحوه کاشت، داشت و برداشت صیفی‏جات و میوه‏ها در گلخانه را شرح می‏نماید و توصیه‏هایی به گلخانه‏داران در مورد سیستم تغذیه و آبیاری گیاهان و میوه‏های گلخانه‏ای ارائه می‏نماید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

آموزش برخی از نکات مهم در مورد «گلخانه»ها به دانشجویان، مهندسان، کشاورزان و باغداران است. در این نوشتار به بحث درباره ساختار گلخانه و سیستم‏های آبیاری و گرمایشی، استفاده از کود، سم و وجین و سایر امور مربوط به گلخانه‏داری پرداخته شده است. نگارنده به کیفیت دفع آفات نباتی اعم از محلول‏‏پاشی، ضدعفونی خاک و روش‏های بیولوژیک اشاره نموده و نحوه کاشت، داشت و برداشت صیفی‏جات و میوه‏ها در گلخانه را شرح می‏نماید و توصیه‏هایی به گلخانه‏داران در مورد سیستم تغذیه و آبیاری گیاهان و میوه‏های گلخانه‏ای ارائه می‏نماید.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها