نویسنده:

بودجه‌ریزی در ایران


                    

معرفی کتاب

بررسی جنبه‏های عملی و نظری بودجه‏بندی دولتی با تأکید بر نظام بودجه‏بندی کشور ایران است. در این نوشتار ضمن بررسی کلیات بودجه و اهمیت بودجه‏نویسی در نظام اقتصادی کشور، به بحث درباره اصول بودجه و ارزیابی نظریه‏های مختلف در خصوص اصل تعادل در بودجه دولت پرداخته شده و مراحل تدوین بودجه در سازمانهای بودجه‏نویسی کشور و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار می‏گیرد. نویسنده همچنین به روش‏های تنظیم بودجه و ابزارهای بودجه‏ای اشاره کرده و علل کسری بودجه در نظام دولتی و مدیریتی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد. وی جامعیت، شاملیت انعطاف‏پذیری و تعادل در نظام بودجه‏نویسی را مهم ارزیابی کرده و نقش مجلس و سازمانهای بودجه‏نویس در کشور و توسعه همه جانبه را مهم دانسته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

بررسی جنبه‏های عملی و نظری بودجه‏بندی دولتی با تأکید بر نظام بودجه‏بندی کشور ایران است. در این نوشتار ضمن بررسی کلیات بودجه و اهمیت بودجه‏نویسی در نظام اقتصادی کشور، به بحث درباره اصول بودجه و ارزیابی نظریه‏های مختلف در خصوص اصل تعادل در بودجه دولت پرداخته شده و مراحل تدوین بودجه در سازمانهای بودجه‏نویسی کشور و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار می‏گیرد. نویسنده همچنین به روش‏های تنظیم بودجه و ابزارهای بودجه‏ای اشاره کرده و علل کسری بودجه در نظام دولتی و مدیریتی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد. وی جامعیت، شاملیت انعطاف‏پذیری و تعادل در نظام بودجه‏نویسی را مهم ارزیابی کرده و نقش مجلس و سازمانهای بودجه‏نویس در کشور و توسعه همه جانبه را مهم دانسته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها