نویسنده:

ای قوم به حج رفته...


                  

معرفی کتاب

در این نوشتار نویسنده خاطرات و دست‌نوشته‌های خویش از سفر مکه و مدینه و انجام مناسک حج را بازگو کرده است. نویسنده از ابعاد معنوی و شیرینی‌ها و لذت‌های روحی سفر حج سخن می‌گوید و احساس خویش را از مشاهده خانه خدا و حرم پیامبر اسلام(ص) بازگو کرده است. وی یادداشت خویش در هر روز از سفر معنوی حج را جداگانه یادداشت کرده و از نگاه یک عاشق نسبت به معشوق حلاوت سفر حج را توصیف کرده و دیدگاه‌های خویش نسبت به پیامبر اسلام، ائمه مدفون در بقیع و عملکرد مسوولان و نیروهای انتظامی حج در مکه و مدینه را مورد نقد قرار داده است. وی تحلیلی عارفانه و اخلاقی از مناسک و اعمال حج نیز ارایه کرده و زیبایی و عظمت کنگره بزرگ حج و ابعاد تربیتی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی آن را با قلمی ادیبانه توصیف نموده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این نوشتار نویسنده خاطرات و دست‌نوشته‌های خویش از سفر مکه و مدینه و انجام مناسک حج را بازگو کرده است. نویسنده از ابعاد معنوی و شیرینی‌ها و لذت‌های روحی سفر حج سخن می‌گوید و احساس خویش را از مشاهده خانه خدا و حرم پیامبر اسلام(ص) بازگو کرده است. وی یادداشت خویش در هر روز از سفر معنوی حج را جداگانه یادداشت کرده و از نگاه یک عاشق نسبت به معشوق حلاوت سفر حج را توصیف کرده و دیدگاه‌های خویش نسبت به پیامبر اسلام، ائمه مدفون در بقیع و عملکرد مسوولان و نیروهای انتظامی حج در مکه و مدینه را مورد نقد قرار داده است. وی تحلیلی عارفانه و اخلاقی از مناسک و اعمال حج نیز ارایه کرده و زیبایی و عظمت کنگره بزرگ حج و ابعاد تربیتی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی آن را با قلمی ادیبانه توصیف نموده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها