نویسنده:

انرژی هسته‌ای (کاربردها و خطرات)


                    

معرفی کتاب

بررسی کاربردهای مفید و خطرات ناشی از استفاده «انرژی هسته‌ای» بر اساس تحقیقات علمی است که در ضمن آن به برخی مراحل فرایندهای موجود در راه استفاده از این انرژی پرداخته شده است. نویسنده در ابتدا به فرهنگ هسته‌ای شدن و پیمان‌های جهانی موجود در این عرصه پرداخته و پس از آن به کاربردهای گوناگون علمی این انرژی می‌پردازد. سپس به شیوه‌های آزادسازی و شکافت اتم، و فرایندهای موجود در این مسیر مانند علت غنی سازی اورانیوم و فرایندهای معروف در آن اشاره می‌نماید. بررسی خطرات ناشی از مواد هسته‌ای و چگونگی پیشگیری از این خطرات، از دیگر بخش‌های این اثر است و در پایان نیز به پسمان‌های ناشی از مواد هسته‌ای در مراحل گوناگون استفاده از آن و شیوه‌های دفع آنها پرداخته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

بررسی کاربردهای مفید و خطرات ناشی از استفاده «انرژی هسته‌ای» بر اساس تحقیقات علمی است که در ضمن آن به برخی مراحل فرایندهای موجود در راه استفاده از این انرژی پرداخته شده است. نویسنده در ابتدا به فرهنگ هسته‌ای شدن و پیمان‌های جهانی موجود در این عرصه پرداخته و پس از آن به کاربردهای گوناگون علمی این انرژی می‌پردازد. سپس به شیوه‌های آزادسازی و شکافت اتم، و فرایندهای موجود در این مسیر مانند علت غنی سازی اورانیوم و فرایندهای معروف در آن اشاره می‌نماید. بررسی خطرات ناشی از مواد هسته‌ای و چگونگی پیشگیری از این خطرات، از دیگر بخش‌های این اثر است و در پایان نیز به پسمان‌های ناشی از مواد هسته‌ای در مراحل گوناگون استفاده از آن و شیوه‌های دفع آنها پرداخته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها