نویسنده:

الکترونیک صنعتی


                  

معرفی کتاب

در این کتاب یک دوره مباحث و مسائل علمی الکترونیک صنعتی برای دوره کارشناسی مهندسی برق در 5 فصل ارائه شده است. این کتاب می‏تواند مورد استفاده مهندسین شاغل در صنعت الکترونیک یا سیستم‏های قدرت واقع شود و سعی شده الکترونیک قدرت و کاربردهای آن در صنعت به صورت علمی و طبقه‏بندی شده، طرح گردد. عناوین فصلها که شامل موضوعات اساسی الکترونیک قدرت می‏باشد، عبارتند از: المانهای الکترونیک صنعتی، یکسوکننده‏ها، اینورترها، برشگرهای جریان متناوب و برشگرهای جریان دایم. در هر یک از این مباحث المان‏ها، مدارها و کاربردهای بخشهای مختلف الکترونیک صنعتی تبیین گردیده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

در این کتاب یک دوره مباحث و مسائل علمی الکترونیک صنعتی برای دوره کارشناسی مهندسی برق در 5 فصل ارائه شده است. این کتاب می‏تواند مورد استفاده مهندسین شاغل در صنعت الکترونیک یا سیستم‏های قدرت واقع شود و سعی شده الکترونیک قدرت و کاربردهای آن در صنعت به صورت علمی و طبقه‏بندی شده، طرح گردد. عناوین فصلها که شامل موضوعات اساسی الکترونیک قدرت می‏باشد، عبارتند از: المانهای الکترونیک صنعتی، یکسوکننده‏ها، اینورترها، برشگرهای جریان متناوب و برشگرهای جریان دایم. در هر یک از این مباحث المان‏ها، مدارها و کاربردهای بخشهای مختلف الکترونیک صنعتی تبیین گردیده است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها