نویسنده:

اصلاح نباتات مبانی و کاربردها: به همراه اطلس رنگی اصلاح نباتات زراعی


                  

معرفی کتاب

مجموعه حاضر مشتمل بر مباحث مختلف دانش اصلاح نباتات بوده و سعی گردیده است که براساس سرفصلهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و جهت استفاده دانشجویان و محققان در 3 بخش تدوین گردد. در بخش اول مبانی اصلاح نباتات بحث شده. در این بخش به اصول این دانش و نحوه تکامل گیاهان، فرسایش ژنتیکی، روشهای اصلاح و عوامل مؤثر در انتخاب روشهای اصلاحی تحلیل شده است. در بخش دوم اطلس اصلاح گیاهان زراعی تهیه شده و به همراه تصاویر رنگی از گل و مراحل اصلاح آن ارائه شده است. در بخش سوم به تکنیک‏های بیوتکنولوژی گیاهی که در ارتباط نزدیک، اصلاح نباتات کلاسیک می‏باشد، پرداخته شده است. بیوتکنولوژی زیستی هدفی بلندپروازانه از آینده گیاه‏شناسی ارائه می‏دهد و ساختارها و مواد جدیدی را در معرض دید بشر قرار می‏دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

مجموعه حاضر مشتمل بر مباحث مختلف دانش اصلاح نباتات بوده و سعی گردیده است که براساس سرفصلهای جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و جهت استفاده دانشجویان و محققان در 3 بخش تدوین گردد. در بخش اول مبانی اصلاح نباتات بحث شده. در این بخش به اصول این دانش و نحوه تکامل گیاهان، فرسایش ژنتیکی، روشهای اصلاح و عوامل مؤثر در انتخاب روشهای اصلاحی تحلیل شده است. در بخش دوم اطلس اصلاح گیاهان زراعی تهیه شده و به همراه تصاویر رنگی از گل و مراحل اصلاح آن ارائه شده است. در بخش سوم به تکنیک‏های بیوتکنولوژی گیاهی که در ارتباط نزدیک، اصلاح نباتات کلاسیک می‏باشد، پرداخته شده است. بیوتکنولوژی زیستی هدفی بلندپروازانه از آینده گیاه‏شناسی ارائه می‏دهد و ساختارها و مواد جدیدی را در معرض دید بشر قرار می‏دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها