نویسنده:

اشهی الموائد فی مدینة القواعد


                  

معرفی کتاب

کتاب حاضر یک دوره قواعد صرف و نحو عربی است که برای دانشجویان زبان و ادبیات عربی و علاقمندان به این رشته تدوین و تنظیم شده است. مؤلف نخست درباره اسم و تقسیمات آن از قبیل معرب و مبنی، منصرف و غیرمنصرف همراه با شواهد و مثال بحث کرده آنگاه راجع به مرفوعات که فاعل، نایب فاعل، مبتدا و خبر و دیگر مقوله‏ها و عناوین این مبحث به تفصیل سخن می‏راند. منصوبات، عنوان مبحث بعدی است که در آن مفعول و انواع و اشکال آن و دیگر مقوله‏های صرفی و نحوی از مستثنی و حال و تمیز گرفته تا معرفه و نکره، اسماء و عدد، مذکر و مؤنث، ضمایر و موصولات و بدل و همه مطالبی که مربوط به مشتقات است، ذیل همین باب مورد شرح و بحث قرار داده است. مؤلف در مباحث پایانی درباره دیگر موضوعات قواعد صرف و نحو مشتمل بر باب فعل، افعال قلوب و ناقصه و مقاربه، حروف جاره و معنای این حروف و دیگر کاربردهای نحوی حروف در کلمه و جمله همراه با مثال به شیوه‏ای آموزشی که فراگیری آن برای مخاطبان آسان باشد بحث می‏کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر یک دوره قواعد صرف و نحو عربی است که برای دانشجویان زبان و ادبیات عربی و علاقمندان به این رشته تدوین و تنظیم شده است. مؤلف نخست درباره اسم و تقسیمات آن از قبیل معرب و مبنی، منصرف و غیرمنصرف همراه با شواهد و مثال بحث کرده آنگاه راجع به مرفوعات که فاعل، نایب فاعل، مبتدا و خبر و دیگر مقوله‏ها و عناوین این مبحث به تفصیل سخن می‏راند. منصوبات، عنوان مبحث بعدی است که در آن مفعول و انواع و اشکال آن و دیگر مقوله‏های صرفی و نحوی از مستثنی و حال و تمیز گرفته تا معرفه و نکره، اسماء و عدد، مذکر و مؤنث، ضمایر و موصولات و بدل و همه مطالبی که مربوط به مشتقات است، ذیل همین باب مورد شرح و بحث قرار داده است. مؤلف در مباحث پایانی درباره دیگر موضوعات قواعد صرف و نحو مشتمل بر باب فعل، افعال قلوب و ناقصه و مقاربه، حروف جاره و معنای این حروف و دیگر کاربردهای نحوی حروف در کلمه و جمله همراه با مثال به شیوه‏ای آموزشی که فراگیری آن برای مخاطبان آسان باشد بحث می‏کند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها