نویسنده:

اسرار باطنی سلتی


                    

معرفی کتاب

شناخت اساطیر و آیین‌های یک قوم به ما می‌آموزد که شکوفایی و رشد فرهنگ و تمدن آن‌ها را بازشناسیم و دریابیم که بسیاری از آیین‌های رایج در میان اقوام گوناگون بازمانده همان آدابی است که از هزاره‌های پیشین به یادگار مانده و نشان‌دهنده ریشه‌های مشترکی است که انسان نخستین را به انسان معاصر پیوند می‌دهد. در کتاب حاضر که از اسطوره‌های سلتی حکایت می‌کند، عشق بزرگ و ستایش‌آمیز آن‌ها به طبیعت در تمام جنبه‌های زندگی سلت‌ها تجلی برجسته‌ای دارد و بسیاری از زیباترین اشعار کهن بازتاب این ستایش مهرآمیز درباره چشمه، درخت و آب‌های شفابخش و سنگ و زمین است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

شناخت اساطیر و آیین‌های یک قوم به ما می‌آموزد که شکوفایی و رشد فرهنگ و تمدن آن‌ها را بازشناسیم و دریابیم که بسیاری از آیین‌های رایج در میان اقوام گوناگون بازمانده همان آدابی است که از هزاره‌های پیشین به یادگار مانده و نشان‌دهنده ریشه‌های مشترکی است که انسان نخستین را به انسان معاصر پیوند می‌دهد. در کتاب حاضر که از اسطوره‌های سلتی حکایت می‌کند، عشق بزرگ و ستایش‌آمیز آن‌ها به طبیعت در تمام جنبه‌های زندگی سلت‌ها تجلی برجسته‌ای دارد و بسیاری از زیباترین اشعار کهن بازتاب این ستایش مهرآمیز درباره چشمه، درخت و آب‌های شفابخش و سنگ و زمین است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها