نویسنده:

آنچه دوست داریم کودکان درباره آزار و سواستفاده بدانند


                  

معرفی کتاب

آزار، رفتاری است که به دیگری آسیب برساند. زمانی که بزرگسالی با انجام عملی به جسم یا احساسات تو آسیب برساند این عمل آزار یا سوء استفاده نامیده می‌شود. زمانی که فرد بزرگسالی تو را کتک بزند یا با رفتارهای دیگری که آزار جسمانی شمرده می‌شوند تو را آزار دهد مثل، هل دادن، سیلی زدن، شلاق و... آزار جسمانی به حساب می‌آید. اما آزار عاطفی زمانی است که از کلمات برای آزار تو استفاده کنند. آزار جنسی نیز زمانی است که فرد بزرگسال بخواهد قسمت‌های خصوصی بدن تو را لمس کند و تو نباید بگذاری این کار را بکند یا این که موضوع را با یک بزرگ‌تر درمیان بگذاری. در این کتاب روش‌های پیش‌گیری از انواع کودک‌آزاری و نحوۀ مقابله و برخورد با آنها به زبان ساده برای کودکان مقطع دبستان توضیح داده شده است. هدف از تالیف کتاب آگاه کردن کودکان نسبت به انواع رفتار آزاردهنده و روش‌های محافظت از خود می‌باشد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

آزار، رفتاری است که به دیگری آسیب برساند. زمانی که بزرگسالی با انجام عملی به جسم یا احساسات تو آسیب برساند این عمل آزار یا سوء استفاده نامیده می‌شود. زمانی که فرد بزرگسالی تو را کتک بزند یا با رفتارهای دیگری که آزار جسمانی شمرده می‌شوند تو را آزار دهد مثل، هل دادن، سیلی زدن، شلاق و... آزار جسمانی به حساب می‌آید. اما آزار عاطفی زمانی است که از کلمات برای آزار تو استفاده کنند. آزار جنسی نیز زمانی است که فرد بزرگسال بخواهد قسمت‌های خصوصی بدن تو را لمس کند و تو نباید بگذاری این کار را بکند یا این که موضوع را با یک بزرگ‌تر درمیان بگذاری. در این کتاب روش‌های پیش‌گیری از انواع کودک‌آزاری و نحوۀ مقابله و برخورد با آنها به زبان ساده برای کودکان مقطع دبستان توضیح داده شده است. هدف از تالیف کتاب آگاه کردن کودکان نسبت به انواع رفتار آزاردهنده و روش‌های محافظت از خود می‌باشد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها