نویسنده:

آدم‌ها و لباس‌های‌شان


                    

معرفی کتاب

اثر حاضر، رمانی است که با آغاز پایانی به‌سوی گذشته‌هایی موج برمی‌دارد که از انفجارهای متروی لندن در 2005 تا شورش‌های نژادی دهه 1970 بریتانیا، حتی دورتر، اوج‌گیری نازیسم در شرق اروپا، قیام مجارها در 1965 را در برمی‌گیرد. در این گستره زنان و مردانی جان می‌گیرند که با آهنگ‌ها، مدها، لباس‌ها و رویدادهای چندین دهه از تاریخ معاصر اروپا و امریکا زندگی می‌کنند و رمان را به‌جایی می‌رسانند که آغاز گشته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

اثر حاضر، رمانی است که با آغاز پایانی به‌سوی گذشته‌هایی موج برمی‌دارد که از انفجارهای متروی لندن در 2005 تا شورش‌های نژادی دهه 1970 بریتانیا، حتی دورتر، اوج‌گیری نازیسم در شرق اروپا، قیام مجارها در 1965 را در برمی‌گیرد. در این گستره زنان و مردانی جان می‌گیرند که با آهنگ‌ها، مدها، لباس‌ها و رویدادهای چندین دهه از تاریخ معاصر اروپا و امریکا زندگی می‌کنند و رمان را به‌جایی می‌رسانند که آغاز گشته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها